صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بهمن 34,724,807,037
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مهدی بیگلری کامی 8,695
حسابرس: موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,305 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,043,691
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/01/30‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,993,652
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/04/31‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,993,652
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود