صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بهمن 33,393,208,913
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مهدی بیگلری کامی 8,691
حسابرس: موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,309 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,884,754
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/01/30‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,842,275
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/09‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,842,275
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود