صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بهمن 28,692,062,885
ضامن نقد شوندگی دوم: کارگزاری بهمن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نفیسه آقامیری 8,198
حسابرس: موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,802 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,530,001
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,499,886
تاریخ محاسبه NAV: 1394/05/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,499,886
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود