صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بهمن 23,585,827,074
ضامن نقد شوندگی دوم: کارگزاری بهمن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نفیسه آقامیری 6,242
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,758 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,826,770
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,778,569
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,778,569
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود