اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 16,489,776,682
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,346,531
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,341,700
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,341,700
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
ضامن نقد شوندگی اول : j jj
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/18 4,346,531 4,341,700 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,489,776,682
  2 1396/10/17 4,346,680 4,341,849 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,490,341,815
  3 1396/10/16 4,346,727 4,341,896 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,490,521,274
  4 1396/10/15 4,346,894 4,342,063 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,491,154,267
  5 1396/10/14 4,347,117 4,342,286 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,492,002,880
  6 1396/10/13 4,347,341 4,342,510 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,492,851,667
  7 1396/10/12 4,347,471 4,342,640 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,493,345,067
  8 1396/10/11 4,347,520 4,342,689 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,493,533,352
  9 1396/10/10 4,347,828 4,342,996 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,494,700,052
  10 1396/10/09 4,347,951 4,343,120 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,495,168,027
  11 1396/10/08 4,348,087 4,343,255 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,495,684,156
  12 1396/10/07 4,348,310 4,343,479 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,496,531,392
  13 1396/10/06 4,348,533 4,343,702 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,497,378,802
  14 1396/10/05 4,348,876 4,344,044 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,498,680,575
  15 1396/10/04 4,343,589 4,338,754 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,478,586,553
  16 1396/10/03 4,397,646 4,369,054 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,593,665,731
  17 1396/10/02 4,371,222 4,332,913 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,456,403,190
  18 1396/10/01 4,375,564 4,337,191 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,472,650,985
  19 1396/09/30 4,375,324 4,336,951 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,471,739,190
  20 1396/09/29 4,375,084 4,336,711 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,470,830,215
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق