اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,158,742,125
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,032,805
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,991,243
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,991,243
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
ضامن نقد شوندگی اول : j jj
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/31 4,032,805 3,991,243 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,158,742,125
  2 1396/06/30 4,032,514 3,990,952 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,157,634,813
  3 1396/06/29 4,032,223 3,990,661 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,156,530,559
  4 1396/06/28 3,958,823 3,918,336 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,881,840,539
  5 1396/06/27 3,953,328 3,912,914 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,861,246,910
  6 1396/06/26 3,943,859 3,903,583 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,825,809,596
  7 1396/06/25 3,939,732 3,899,586 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,810,627,572
  8 1396/06/24 3,937,816 3,897,717 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,803,528,548
  9 1396/06/23 3,937,515 3,897,416 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,802,384,278
  10 1396/06/22 3,937,214 3,897,115 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,801,243,111
  11 1396/06/21 3,918,558 3,878,732 0 0 47,546 2 43,748 3,798 14,731,424,892
  12 1396/06/20 3,914,054 3,874,311 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,722,380,775
  13 1396/06/19 3,940,276 3,900,071 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,820,270,740
  14 1396/06/18 3,954,534 3,914,171 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,873,850,043
  15 1396/06/17 3,954,225 3,913,862 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,872,674,500
  16 1396/06/16 3,953,916 3,913,553 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,871,502,043
  17 1396/06/15 3,953,608 3,913,245 1 0 47,546 0 43,746 3,800 14,870,332,671
  18 1396/06/14 3,969,199 3,928,519 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,928,372,981
  19 1396/06/13 3,971,441 3,930,461 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,935,751,550
  20 1396/06/12 3,970,101 3,929,072 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,930,473,807
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق