صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بهمن 28,258,696,871
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نفیسه آقامیری 8,661
حسابرس: موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,339 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,292,599
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/01/30‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,262,752
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/11/05‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,262,752
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود