صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری بهمن 28,210,112,763
ضامن نقد شوندگی دوم: کارگزاری بهمن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: نفیسه آقامیری 8,631
حسابرس: موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,369 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,300,898
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,268,464
تاریخ محاسبه NAV: 1393/12/11 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,268,464
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود