مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع تمدید مورخ 1397/06/11 دریافت خبر 1397/07/14
2 اسامی حاضران در مجمع 1396/11/17 دریافت خبر 1396/12/05
3 صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان 1396/11/17 دریافت خبر 1396/12/05
4 مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به 1396/03/31 دریافت خبر 1396/12/05
5 اسامی حاضران در مجمع 1396/06/29 دریافت خبر 1396/11/12
6 صورت جلسه مجمع 1396/06/29 دریافت خبر 1396/11/07
7 صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مورخ 1396/04/03 دریافت خبر 1396/04/26
8 صورتجلسه حذف رکن ضامن دریافت خبر 1395/11/06
9 صورتجلسه حذف رکن ضامن دریافت خبر 1395/11/06
10 لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/11/02
11 لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/11/02
12 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1395/09/01
13 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1395/09/01
14 صورتجلسه تمدید صندوق دریافت خبر 1395/09/01
15 لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/07/19
16 صورتجلسه مجمع هزینه ارکان مورخ 1395/03/05 دریافت خبر 1395/05/06
17 صورتجلسه مجمع هزینه ارکان مورخ 1395/03/05 دریافت خبر 1395/05/06
18 مجمع مورخ 1395/03/05 دریافت خبر 1395/04/06
19 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1394/06/24 دریافت خبر 1394/07/07
20 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1393/10/28- دریافت خبر 1393/11/13
21 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1393/07/14- دریافت خبر 1393/07/22
22 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1392/12/10- دریافت خبر 1393/03/27
23 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن مورخ 1392/11/21-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1392/12/10
24 نامه دعوت به مجمع 21-11-92-تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1392/11/15
25 صورتجلسه تعیین صاحبان مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن وحدود اختیار آنها -1392/05/20 دریافت خبر 1392/06/19
26 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن به تاریخ 92/06/06 دریافت خبر 1392/06/18
27 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن به تاریخ 92/02/28 دریافت خبر 1392/05/29
28 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/05/04
29 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/03/29
30 برگزاری مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/03/21
31 برگزاری مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/02/13
32 برگزاری مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن دریافت خبر 1388/12/17