مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مورخ 1396/04/03 دریافت خبر 1396/04/26
2 صورتجلسه حذف رکن ضامن دریافت خبر 1395/11/06
3 صورتجلسه حذف رکن ضامن دریافت خبر 1395/11/06
4 لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/11/02
5 لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/11/02
6 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1395/09/01
7 صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر 1395/09/01
8 صورتجلسه تمدید صندوق دریافت خبر 1395/09/01
9 لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر 1395/07/19
10 صورتجلسه مجمع هزینه ارکان مورخ 1395/03/05 دریافت خبر 1395/05/06
11 صورتجلسه مجمع هزینه ارکان مورخ 1395/03/05 دریافت خبر 1395/05/06
12 مجمع مورخ 1395/03/05 دریافت خبر 1395/04/06
13 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1394/06/24 دریافت خبر 1394/07/07
14 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1393/10/28- دریافت خبر 1393/11/13
15 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1393/07/14- دریافت خبر 1393/07/22
16 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ 1392/12/10- دریافت خبر 1393/03/27
17 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن مورخ 1392/11/21-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر 1392/12/10
18 نامه دعوت به مجمع 21-11-92-تمدید مجوز صندوق دریافت خبر 1392/11/15
19 صورتجلسه تعیین صاحبان مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن وحدود اختیار آنها -1392/05/20 دریافت خبر 1392/06/19
20 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن به تاریخ 92/06/06 دریافت خبر 1392/06/18
21 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن به تاریخ 92/02/28 دریافت خبر 1392/05/29
22 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/05/04
23 صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/03/29
24 برگزاری مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/03/21
25 برگزاری مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر 1390/02/13
26 برگزاری مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن دریافت خبر 1388/12/17
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق