ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,938 78.08 9,275 58.04 9,852 62.8 10,111 63.41
اوراق 2,282 7.44 4,570 28.6 3,895 24.82 3,881 24.34
وجه نقد 1,775 5.79 1,075 6.73 932 5.94 1,005 6.3
سایر دارایی ها 2,416 7.88 1,057 6.61 1,007 6.42 945 5.92
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,325 43.46 8,408 52.62 9,011 57.43 9,257 58.06
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق