اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/11
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,956,912,930
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,201,399
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,201,399
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,201,399
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/04/11 4,201,399 4,201,399 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,956,912,930
  2 1397/04/10 4,392,582 4,387,300 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,662,963,521
  3 1397/04/09 4,392,325 4,387,042 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,661,985,639
  4 1397/04/08 4,392,062 4,386,780 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,660,989,422
  5 1397/04/07 4,391,800 4,386,518 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,659,993,850
  6 1397/04/06 4,391,538 4,386,256 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,658,998,895
  7 1397/04/05 4,391,277 4,385,994 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,658,004,553
  8 1397/04/04 4,391,015 4,385,732 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,657,010,824
  9 1397/04/03 4,390,753 4,385,471 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,656,017,707
  10 1397/04/02 4,390,492 4,385,209 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,655,025,201
  11 1397/04/01 4,390,231 4,384,948 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,654,033,303
  12 1397/03/31 4,389,970 4,384,687 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,042,018
  13 1397/03/30 4,389,984 4,384,701 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,093,784
  14 1397/03/29 4,389,997 4,384,715 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,146,163
  15 1397/03/28 4,390,011 4,384,729 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,199,154
  16 1397/03/27 4,390,025 4,384,743 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,252,757
  17 1397/03/26 4,390,040 4,384,757 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,306,972
  18 1397/03/25 4,390,054 4,384,771 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,361,798
  19 1397/03/24 4,390,069 4,384,786 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,417,233
  20 1397/03/23 4,390,083 4,384,801 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,473,279