اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 16,542,454,797
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,360,401
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,355,570
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,355,570
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
ضامن نقد شوندگی اول : j jj
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 4,360,401 4,355,570 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,454,797
  2 1396/11/28 4,360,423 4,355,592 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,536,990
  3 1396/11/27 4,360,445 4,355,613 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,619,776
  4 1396/11/26 4,360,467 4,355,635 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,703,153
  5 1396/11/25 4,360,489 4,355,657 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,787,122
  6 1396/11/24 4,360,511 4,355,680 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,871,954
  7 1396/11/23 4,360,534 4,355,702 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,957,375
  8 1396/11/22 4,360,556 4,355,725 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,042,412
  9 1396/11/21 4,360,578 4,355,747 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,128,038
  10 1396/11/20 4,360,601 4,355,770 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,214,255
  11 1396/11/19 4,360,624 4,355,793 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,301,060
  12 1396/11/18 4,360,647 4,355,816 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,388,453
  13 1396/11/17 4,360,670 4,355,839 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,476,436
  14 1396/11/16 4,360,693 4,355,862 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,565,005
  15 1396/11/15 4,360,749 4,355,918 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,776,644
  16 1396/11/14 4,360,805 4,355,974 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,987,656
  17 1396/11/13 4,360,867 4,356,036 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,223,675
  18 1396/11/12 4,360,929 4,356,098 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,460,200
  19 1396/11/11 4,360,992 4,356,160 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,697,231
  20 1396/11/10 4,361,054 4,356,223 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,934,767
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق