صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۷/۰۴/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۲۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۹۵۶,۹۱۲,۹۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۲۰۱,۳۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۰۱,۳۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۰۱,۳۹۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۷/۰۴/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۱/۳۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۴,۲۰۱,۳۹۹ ۴,۲۰۱,۳۹۹ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۵,۹۵۶,۹۱۲,۹۳۰
  ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۴,۳۹۲,۵۸۲ ۴,۳۸۷,۳۰۰ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۶۲,۹۶۳,۵۲۱
  ۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۴,۳۹۲,۳۲۵ ۴,۳۸۷,۰۴۲ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۶۱,۹۸۵,۶۳۹
  ۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۴,۳۹۲,۰۶۲ ۴,۳۸۶,۷۸۰ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۶۰,۹۸۹,۴۲۲
  ۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۴,۳۹۱,۸۰۰ ۴,۳۸۶,۵۱۸ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۹,۹۹۳,۸۵۰
  ۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۴,۳۹۱,۵۳۸ ۴,۳۸۶,۲۵۶ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۸,۹۹۸,۸۹۵
  ۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۴,۳۹۱,۲۷۷ ۴,۳۸۵,۹۹۴ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۸,۰۰۴,۵۵۳
  ۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۴,۳۹۱,۰۱۵ ۴,۳۸۵,۷۳۲ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۷,۰۱۰,۸۲۴
  ۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۴,۳۹۰,۷۵۳ ۴,۳۸۵,۴۷۱ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۶,۰۱۷,۷۰۷
  ۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۴,۳۹۰,۴۹۲ ۴,۳۸۵,۲۰۹ ۱ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۵,۰۲۵,۲۰۱
  ۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۴,۳۹۰,۲۳۱ ۴,۳۸۴,۹۴۸ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۴,۰۳۳,۳۰۳
  ۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۴,۳۸۹,۹۷۰ ۴,۳۸۴,۶۸۷ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۰۴۲,۰۱۸
  ۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۴,۳۸۹,۹۸۴ ۴,۳۸۴,۷۰۱ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۰۹۳,۷۸۴
  ۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۴,۳۸۹,۹۹۷ ۴,۳۸۴,۷۱۵ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۱۴۶,۱۶۳
  ۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۴,۳۹۰,۰۱۱ ۴,۳۸۴,۷۲۹ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۱۹۹,۱۵۴
  ۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۴,۳۹۰,۰۲۵ ۴,۳۸۴,۷۴۳ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۲۵۲,۷۵۷
  ۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۴,۳۹۰,۰۴۰ ۴,۳۸۴,۷۵۷ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۳۰۶,۹۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۴,۳۹۰,۰۵۴ ۴,۳۸۴,۷۷۱ ۱ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۳۶۱,۷۹۸
  ۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۴,۳۹۰,۰۶۹ ۴,۳۸۴,۷۸۶ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۴۱۷,۲۳۳
  ۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۴,۳۹۰,۰۸۳ ۴,۳۸۴,۸۰۱ ۰ ۰ ۴۷,۵۴۶ ۰ ۴۳,۷۴۸ ۳,۷۹۸ ۱۶,۶۵۳,۴۷۳,۲۷۹