امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/02/12 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/12/07 حذف رکن ضامن نقد شوندگی تغییرات امیدنامه
1395/04/30 تغییر هزینه ارکان - مجمع 03-05-1395 تغییرات امیدنامه
1394/07/07 تغییر هزینه ارکان-مجمع 24-06-1394 تغییرات امیدنامه
1393/11/13 مجمع 28-10-1393-امکان سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری غیراز اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
1393/07/19 اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوقها-تغییر در امیدنامه تغییرات امیدنامه
1392/12/14 تغییر هزینه ارکان-مجمع 10-12-1392 تغییرات امیدنامه
1392/02/30 تغییر هزینه ارکان وتغییر آدرس-مجمع 28-02-1392 تغییرات امیدنامه