صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ حذف رکن ضامن نقد شوندگی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تمدید فعالیت صندوق- مجمع ۰۵-۰۳-۱۳۹۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ تغییر صاحبان امضاء مجاز- مجمع ۱۰-۱۲-۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری- مجمع ۲۰-۰۵-۱۳۹۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ تمدید فعالیت صندوق- مجمع ۲۱-۱۱-۱۳۹۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ تمدید فعالیت صندوق- مجمع ۲۰-۰۵-۱۳۹۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تغییر صاحبان امضاء مجاز- مجمع ۳۰-۰۵-۱۳۹۲ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۱/۰۵/۰۸ تغییر محل قانونی صندوق - مجمع ۱۴-۰۴-۱۳۹۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ تغییر حداکثر واحد سرمایه گذاری - مجمع ۳۰-۰۱-۱۳۹۰ تغییرات اساس نامه