اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/02/13 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1395/12/07 حذف رکن ضامن نقد شوندگی تغییرات اساس نامه
1395/03/31 تمدید فعالیت صندوق- مجمع 05-03-1395 تغییرات اساس نامه
1393/12/19 تغییر صاحبان امضاء مجاز- مجمع 10-12-1393 تغییرات اساس نامه
1392/12/21 حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری- مجمع 20-05-1392 تغییرات اساس نامه
1392/11/30 تمدید فعالیت صندوق- مجمع 21-11-1392 تغییرات اساس نامه
1392/11/30 تمدید فعالیت صندوق- مجمع 20-05-1392 تغییرات اساس نامه
1392/06/06 تغییر صاحبان امضاء مجاز- مجمع 30-05-1392 تغییرات اساس نامه
1391/05/08 تغییر محل قانونی صندوق - مجمع 14-04-1391 تغییرات اساس نامه
1390/02/07 تغییر حداکثر واحد سرمایه گذاری - مجمع 30-01-1390 تغییرات اساس نامه