ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,063 77.49 1,311 7.49 1,345 7.66 0 0
اوراق 2,188 7.68 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,958 6.87 4,113 23.52 4,146 23.63 4,178 24.76
سایر دارایی ها 2,341 8.22 268 1.53 258 1.47 900 5.33
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,427 43.64 1,311 7.49 1,345 7.66 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد