صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۰۶۳ ۷۴.۳۶ ۱,۳۱۱ ۷.۴۹ ۱,۳۴۵ ۷.۶۶ ۰ ۰
اوراق ۲,۱۸۸ ۷.۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱,۹۵۸ ۶.۵۹ ۴,۱۱۳ ۲۳.۵۲ ۴,۱۴۶ ۲۳.۶۳ ۴,۱۷۸ ۲۴.۷۶
سایر دارایی ها ۲,۳۴۱ ۷.۸۹ ۲۶۸ ۱.۵۳ ۲۵۸ ۱.۴۷ ۹۰۰ ۵.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲,۴۲۷ ۴۱.۸۸ ۱,۳۱۱ ۷.۴۹ ۱,۳۴۵ ۷.۶۶ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد