صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۸ ۲۴.۷۶ % ۱۲,۶۹۵ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۸ ۲۳.۷۷ % ۱۲,۰۱۰ ۱.۲۳ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۷۸ ۲۳.۷۷ % ۱۲,۰۰۹ ۱.۲۲ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۷ % ۱۲,۰۴۳ ۱.۴۱ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۷ % ۱۲,۰۴۲ ۱.۴۱ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۸ % ۱۲,۰۴۰ ۱.۴ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۸ % ۱۲,۰۳۹ ۱.۳۹ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۸ % ۱۲,۰۳۸ ۱.۳۹ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۸ % ۱۲,۰۳۷ ۱.۳۸ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %
۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۳ ۲۳.۵۸ % ۱۲,۰۳۶ ۱.۳۸ % ۱,۳۹۰ ۷.۹۱ %