ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/30 1,271 22.61 % 0 0 % 4,008 71.28 % 343 6.11 % 1,271 22.61 %
2 1396/11/29 1,271 22.61 % 0 0 % 4,008 71.29 % 343 6.11 % 1,271 22.61 %
3 1396/11/28 1,271 22.61 % 0 0 % 4,008 71.29 % 343 6.11 % 1,271 22.61 %
4 1396/11/27 1,271 22.61 % 0 0 % 4,008 71.29 % 343 6.1 % 1,271 22.61 %
5 1396/11/26 1,271 22.61 % 0 0 % 4,008 71.29 % 342 6.1 % 1,271 22.61 %
6 1396/11/25 1,271 22.61 % 0 0 % 4,008 71.3 % 342 6.1 % 1,271 22.61 %
7 1396/11/24 1,271 22.62 % 0 0 % 4,007 71.3 % 342 6.09 % 1,271 22.62 %
8 1396/11/23 1,271 22.6 % 0 0 % 4,011 71.32 % 342 6.08 % 1,271 22.6 %
9 1396/11/22 1,271 22.61 % 0 0 % 4,011 71.32 % 342 6.08 % 1,271 22.61 %
10 1396/11/21 1,271 22.61 % 0 0 % 4,011 71.32 % 341 6.08 % 1,271 22.61 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق