صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (۴.۲۳۷)% %۱.۱۴۴
هفته گذشته ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (۴.۲۰۳)% (۴.۵۴۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (۴.۱۸۶)% %۱۴.۵۷۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (۳.۵۲)% %۱۳.۲۳۷
۶ ماه ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (۳.۲۵)% %۱۴.۶۰۲
یک سال اخیر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ %۸.۲۸۴ %۳۹.۵۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ %۳۱۹.۱۳۶ %۶۷۴.۹۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۷۷۰ %۱۳۰۵۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۷.۹۷)% (۹۳.۴۷)%