صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۲-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به ۱۲-۰۴-۹۷-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به ۱۲-۰۴-۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۱۲-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به ۳۰-۱۱-۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۶-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش صورت مالی-دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۹۵-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ گزارش صورت مالی-دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۵-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ گزارش عملکرد صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به۹۵/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۹۵/۰۹/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن دوره ۳ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ گزارش صورتهاي مالي صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ گزارش صورت مالی و عملکرد-دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ گزارش صورت مالی-دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ گزارش صورت مالی-دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۴-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ گزارش عملکردصندوق-دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ گزارش صورت مالی-دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ گزارش عملکرد-سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ گزارش صورت مالی-سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۴-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد-سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۴-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ گزارش صورت مالی-سال مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۹۴-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۲۹-۱۲-۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ گزارش صورت مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۳ دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳ -حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ گزارش صورت مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ گزارش صورت مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۳-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ -حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن(دراندازه کوچک) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۳۹۲/۰۹/۳۰ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن(دراندازه کوچک) برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ -حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن(دراندازه کوچک) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ گزارش عملکردصندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰-۱۲-۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ گزارش عملکرد صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد صندوق دوره ۳ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱-حسابرس نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۲۰ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۹-حسابرس شده دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۲۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن نه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۰/۲۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۲۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۴/۲۹-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۰/۳۰حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۱/۲۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۷/۳۰حسابرسی شده دانلود
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده دانلود