صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع ختم تصفیه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
۲ صورتجلسه مجمع تمدید مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۳ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۴ صورت جلسه مجمع تعیین هزینه ارکان ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۵ مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۶ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۷ صورت جلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۸ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
۹ صورتجلسه حذف رکن ضامن دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
۱۰ صورتجلسه حذف رکن ضامن دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
۱۱ لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
۱۲ لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
۱۳ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۱۴ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۱۵ صورتجلسه تمدید صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۱۶ لسیت حاضران در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
۱۷ صورتجلسه مجمع هزینه ارکان مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۱۸ صورتجلسه مجمع هزینه ارکان مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
۱۹ مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸- دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴- دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰- دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱-تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۲۵ نامه دعوت به مجمع ۲۱-۱۱-۹۲-تمدید مجوز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
۲۶ صورتجلسه تعیین صاحبان مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن وحدود اختیار آنها -۱۳۹۲/۰۵/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
۲۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن به تاریخ ۹۲/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۸
۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن به تاریخ ۹۲/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۹
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۵/۰۴
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
۳۱ برگزاری مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۳/۲۱
۳۲ برگزاری مجمع صندوق گنجینه بهمن دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
۳۳ برگزاری مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن دریافت خبر ۱۳۸۸/۱۲/۱۷