رديف نام تعداد
1 کارگزاری بهمن 990
2 داد و ستد آریا (سهام عام) 10