ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,028 78.55 4,554 31.4 1,271 13.49 1,271 22.6
اوراق 2,289 7.81 1,443 9.95 0 0 0 0
وجه نقد 1,859 6.34 4,885 33.69 7,520 79.8 4,008 71.28
سایر دارایی ها 2,436 8.31 3,618 24.95 632 6.7 343 6.11
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,944 44.15 4,299 29.64 1,271 13.49 1,271 22.6
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق