ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,035 78.54 4,649 31.8 1,271 12.96 1,271 22.6
اوراق 2,290 7.8 1,485 10.16 0 0 0 0
وجه نقد 1,858 6.33 4,854 33.2 7,881 80.39 4,008 71.28
سایر دارایی ها 2,437 8.31 3,631 24.83 651 6.64 343 6.11
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 12,948 44.14 4,384 29.98 1,271 12.96 1,271 22.6
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق