صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/05/23 1397/05/23 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به 1397/04/12-حسابرسی شده دانلود
1397/05/23 1397/05/23 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به 12-04-97-حسابرسی شده دانلود
1397/05/07 1397/05/07 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به 12-04-97-حسابرسی نشده دانلود
1397/05/04 1397/05/04 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1397/04/12-حسابرسی نشده دانلود
1397/05/03 1397/05/03 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به 31-03-97-حسابرسی شده دانلود
1397/05/03 1397/05/03 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1397/03/31-حسابرسی شده دانلود
1397/04/31 1397/04/31 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1397/03/31-حسابرسی نشده دانلود
1397/04/31 1397/04/31 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به 31-03-97-حسابرسی نشده دانلود
1397/02/08 1397/02/08 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به 1396/11/30-حسابرسی نشده دانلود
1397/02/08 1397/02/08 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به 30-11-96-حسابرسی نشده دانلود
1396/11/17 1396/11/17 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به 30-09-96-حسابرسی شده دانلود
1396/11/17 1396/11/17 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30-حسابرسی شده دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به 30-09-96-حسابرسی نشده دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30-حسابرسی نشده دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای دوره مالی منتهی به 31-06-96-حسابرسی نشده دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به 1396/06/31-حسابرسی نشده دانلود
1396/05/21 1396/05/21 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1396/03/31-حسابرسی شده دانلود
1396/05/21 1396/05/21 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به 31-03-96-حسابرسی شده دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن- برای سال مالی منتهی به 31-03-96-حسابرسی نشده دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1396/03/31-حسابرسی نشده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی نه ماهه منتهی به 30-12-95-حسابرسی نشده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش صورت مالی-دوره مالی نه ماهه منتهی به 30-12-95-حسابرسی نشده دانلود
1395/11/13 1395/11/13 گزارش صورت مالی-دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-09-95-حسابرسی شده دانلود
1395/11/13 1395/11/13 گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-09-95-حسابرسی شده دانلود
1395/10/22 1395/10/22 گزارش عملکرد صندوق دوره 6 ماهه منتهی به95/09/30 دانلود
1395/10/22 1395/10/22 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 95/09/30-حسابرسی نشده دانلود
1395/08/03 1395/08/03 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن دوره 3ماهه منتهی به 31-06-95 دانلود
1395/08/03 1395/08/03 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1395/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن براي سال مالي منتهي به 1395/03/31 دانلود
1395/04/30 1395/04/30 گزارش صورتهاي مالي صندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن براي سال مالي منتهي به 1395/03/31 دانلود
1395/01/30 1395/01/30 گزارش صورت مالی و عملکرد-دوره مالی نه ماهه منتهی به 29-12-94 دانلود
1395/01/17 1395/01/17 گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-09-94-حسابرسی شده دانلود
1395/01/17 1395/01/17 گزارش صورت مالی-دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-09-94-حسابرسی شده دانلود
1394/10/26 1394/10/26 گزارش عملکرد صندوق-دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-09-94-حسابرسی نشده دانلود
1394/10/26 1394/10/26 گزارش صورت مالی-دوره مالی شش ماهه منتهی به 30-09-94-حسابرسی نشده دانلود
1394/07/27 1394/07/27 گزارش عملکردصندوق-دوره مالی سه ماهه منتهی به 31-06-94 دانلود
1394/07/27 1394/07/27 گزارش صورت مالی-دوره مالی سه ماهه منتهی به 31-06-94 دانلود
1394/05/17 1394/05/17 گزارش عملکرد-سال مالی منتهی به 31-03-94-حسابرسی شده دانلود
1394/05/17 1394/05/17 گزارش صورت مالی-سال مالی منتهی به 31-03-94-حسابرسی شده دانلود
1394/04/20 1394/04/20 گزارش عملکرد-سال مالی منتهی به 31-03-94-حسابرسی نشده دانلود
1394/04/20 1394/04/20 گزارش صورت مالی-سال مالی منتهی به 31-03-94-حسابرسی نشده دانلود
1394/01/31 1394/01/31 گزارش عملکرد صندوق منتهی به 29-12-93 دانلود
1394/01/31 1394/01/31 گزارش صورت مالی منتهی به 29-12-93 دانلود
1393/11/08 1393/11/08 گزارش عملکرد صندوق منتهی به 30-09-93 -حسابرسی شده دانلود
1393/11/08 1393/11/08 گزارش صورت مالی منتهی به 30-09-93-حسابرسی شده دانلود
1393/10/20 1393/10/20 گزارش عملکرد صندوق منتهی به 30-09-93 -حسابرسی نشده دانلود
1393/10/20 1393/10/20 گزارش صورت مالی منتهی به 30-09-93-حسابرسی نشده دانلود
1393/07/23 1393/07/23 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن دوره مالی سه ماهه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/23 1393/07/23 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/05/01 1393/05/01 گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1393/03/31-حسابرسی شده دانلود
1393/05/01 1393/05/01 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1392/03/31 -حسابرسی شده دانلود
1393/04/24 1393/04/24 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1392/03/31 -حسابرسی نشده دانلود
1393/04/18 1393/04/18 گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1393/03/31-حسابرسی نشده دانلود
1393/02/01 1393/02/01 گزارش عملکرد صندوق گنجینه بهمن دوره مالی 9ماهه منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/02/01 1393/02/01 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1392/12/29 دانلود
1392/11/15 1392/11/15 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1392/09/30-حسابرسی شده دانلود
1392/10/28 1392/10/28 گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن(دراندازه کوچک) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به1392/09/30 -حسابرسی نشده دانلود
1392/07/29 1392/07/29 گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن(دراندازه کوچک) برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/07/29 1392/07/29 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1392/06/31-حسابرسی نشده دانلود
1392/05/15 1392/05/15 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1392/03/31 -حسابرسی شده دانلود
1392/04/29 1392/04/29 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1392/03/31 -حسابرسی نشده دانلود
1392/04/01 1392/04/01 گزارش عملکردصندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن(دراندازه کوچک) برای سال مالی منتهی به 1392/03/31 دانلود
1392/01/10 1392/01/10 گزارش عملکردصندوق دوره 9 ماهه منتهی به 30-12-91 دانلود
1391/11/20 1391/11/20 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1391/09/30-حسابرسی شده دانلود
1391/11/04 1391/11/04 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1391/09/30-حسابرسی نشده دانلود
1391/10/01 1391/10/01 گزارش عملکرد صندوق دوره 6 ماهه منتهی به 1391/09/30 دانلود
1391/08/20 1391/08/20 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن سه ماهه منتهی به 1391/06/31-حسابرسی نشده دانلود
1391/07/01 1391/07/01 گزارش عملکرد صندوق دوره 3ماهه منتهی به 31-06-91 دانلود
1391/04/31 1391/04/31 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای دوره مالی منتهی به 1391/03/31-حسابرس نشده دانلود
1391/03/20 1391/03/20 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1391/01/29-حسابرس شده دانلود
1391/03/07 1391/03/07 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1391/01/29-حسابرسی نشده دانلود
1391/02/03 1391/02/03 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن نه ماهه منتهی به 1391/12/30-حسابرسی نشده دانلود
1390/12/02 1390/12/02 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1390/10/29-حسابرسی نشده دانلود
1390/08/10 1390/08/10 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1390/06/29-حسابرسی شده دانلود
1390/05/01 1390/05/01 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1390/04/29-حسابرسی نشده دانلود
1390/04/04 1390/04/04 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1389/10/30حسابرسی نشده دانلود
1390/04/04 1390/04/04 صورت های مالی صندوق گنجینه بهمن برای سال مالی منتهی به 1390/01/29-حسابرسی شده دانلود
1389/12/11 1389/12/11 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1389/07/30حسابرسی شده دانلود
1389/07/10 1389/07/10 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1389/04/31 حسابرسی نشده دانلود